Prospěchové stipendium

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání
Zvětšit

Podmínky získání prospěchového stipendia

Prospěchové stipendium je určeno pro studenty, kteří buď díky svým znalostem nebo kýženému štěstí studovali úspěšně tak, aby splnili podmínky pro jeho získání. Stipendium je vypláceno zpětně podle výsledků studia v předcházejícím akademickém roce zpravidla v průběhu zimního semestru roku následujícího. O přiznání prospěchového stipendia se nijak nežádá, pokud máš nárok, bude ti přiznáno automaticky.

Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta

Prospěchové stipendium přiznává děkan od druhého roku studia pouze studentům v prezenční formě studia, kteří splnili všechny následující podmínky

v uplynulém akademickém roce:
1. získali 60 kreditů,
2. neuzavřeli studium,
3. neměli přerušené studium,
4. vážený studijní průměr mají do 1,5 včetně,
5. nemají klasifikován žádný předmět výrazem „uznáno“
6. jsou občanem ČR nebo cizincem studujícím za podmínek jako občan ČR.

Prospěchové stipendium se přiznává nejdéle na dobu jednoho akademického roku, nebo do doby ukončení studia, nebo přestupu na jinou VŠ.

Fakulta informatiky a managementu

(1) Prospěchové stipendiu přiznává děkan od druhého roku studia (absolventům bakalářského studia na FIM UHK pokračujícím v magisterském studiu od prvního roku studia) studentům, kteří získali v přecházejícím akademickém roce nejméně 60 kreditů a dosáhli požadovaného prospěchu. Skutečnost, že osoba je studentem se ověřuje ke dni 31. 10. daného kalendářního roku.
(2) Kriteriem pro přiznání prospěchového stipendia je průměrná klasifikace studenta dosažená v předcházejícím akademickém roce. Průměrná klasifikace je vypočtena jako vážený průměr postupem uvedeným v čl. 17 Studijního a zkušebního řádu FIM UHK.
(3) Výše prospěchového stipendia je odstupňována následovně:
- trojnásobek základní částky při průměrné klasifikaci do 1.1 včetně
- dvojnásobek základní částky při průměrné klasifikaci větší než 1.1 do 1.25 včetně
- základní částka při průměrné klasifikaci větší než 1.25 do 1.5. včetně
(4) Výše základní částky se vypočte jako podíl částky určené na výplatu prospěchových stipendií a celkového počtu základních částek, které studenti získali na základě průměrné klasifikace za předchozí akademický rok.

Osobní nástroje